จัดสัมมนาทัวร์สัมมนาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

จัดสัมมนาทัวร์สัมมนาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
จัดสัมมนาทัวร์สัมมนาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนา ราคาถูกขอเสนอข้อมูล บริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ทรงปรสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ในวันเดียวกัน ซึ่งเราชาวพุทธถือเอาวันนี้เป็นวันดีในการทำบุญ สร้างกุศล ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่ดี ดำเนินตามแนวทางคำสั่งสอนแห่งพระศาสดา ในการทำทานทำบุญ รักษาศีล และการเจริญภาวนา

  • ทาน คือ การให้ การสละเพื่อผู้อื่นเป็นบุญคือความสุข เป็นกุศลคือการขูดออกแห่งกิเลศ เพื่อให้ ความเห็นแก่ตัวลดลง การทำทานให้ได้ผลดีขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำ หากการทำทานนั้นยังเต็มไปด้วยความปราถนาในทางโลก เช่น หวังรวย หวังสมบัติ หวังสวย หวังหล่อ พลังแห่งทานนั้นย่อมมีความบริสุทธิ์แห่งเจตนาน้อยกว่าผู้หวังช่วยผู้อื่นอย่างแท้จริง ทำให้ผลแห่งทานย่อมต่างกัน ฉะนั้น เราท่านทั้งหลายควรที่จะ ตั้งจิตเจตนาที่ดี เพื่อให้ผลแห่งทานนั้นบริสุทธิ์ ดังคำสั่งสอนแห่งพระศาสดา
  • ศีล แปลว่า ความประพฤติ นิสัย ความเคย ซึ่งในศาสนาพุทธ คือ การรักษา กาย วาจา ใจ ให้อยู่ในการประพฤติที่ดี อย่าง ศีล 5 สำหรับบุคคลทั่วไป ศีล 8 สำหรับ อุบาสก อุบาสิกา ศีล 10 ศีล สำหรับ สามเณร 227 ลองพระภิกษุ เพื่อรักษากาย วาจา ใจ ให้อยู่ในความเคยชิน มีนิสัยที่ดี มีการกระทำเพื่อ ไม่เบียดเบียน ซึ่งกันและกัน
  • ภาวนา คือ ทำให้มีขึ้นในจิตใจ สมาธิ คือ ตั้งจิตมั่น ซึ่งในทางศาสนาพุทธการตั้งจิตมั่นนั้นสามารถทำได้หลากหลายทางแล้วแต่ความต้องการของผู้ปฎิบัติ เช่น ยืน เดิน นั่ง นอน ขอให้มีจิตใจบริสุทธิ์ ไม่คิดในทางกิเลส ตัณหา ย่อมมีพลังและมีผลดีแก่ผู้ปฎิบัติ
    ซึ่งการปฎิบัติในแนวทางแห่ง ทาน ศีล ภาวนา ย่อมสร้างปรโยชน์ให้แก่ผู้กระทำและผู้อื่น