ช้างไทย

ช้างไทย
ช้างไทย

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กรด้วยพลังเลขศาสตร์เบอร์โทรศัพท์มงคลขอนำเสนอข้อมูลเพื่อการรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้เข้ารับการจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวนำไปใช้ประกอบการให้ข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องที่จะขอเสนอวันนี้คือ ช้างไทย ซึ่งช้างไทยถือเป็นสัตว์ประจำชาติไทย เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เพราะในสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาฯ ในยามศึกสงครามก็มีการนำช้างไปรบ ซึ่งในสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามกำแหงก็ได้นำช้างรบเอาชนะไปขับไล่ขอมสบาดโขนลำโพงให้ออกไปจากเขตขันธ์สีมาหรือแม้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฯ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ทรงนำช้างรบเอาชนะต่อพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าช้างไทยมีประวัติศาสตร์ร่วมกันกับการทำสงครามให้ประเทศไทยรอดพ้นจากอริราชศัตรูผู้มารุกรานประเทศ ด้วยเหตุผลที่ยกขึ้นมาเหล่านี้ ช้างไทย จึงเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเราชาวไทย