ธรรมมะ ก็คือธรรมชาติ รับจัดสัมมนา รับจัดสัมมนาราคาถูก สำนักสงฆ์เขาพระครู

ธรรมมะ ก็คือธรรมชาติ รับจัดสัมมนา รับจัดสัมมนาราคาถูก สำนักสงฆ์เขาพระครู พระพุทธเจ้า ค้นพบ ธรรม คือ ธรรมชาติ ทุกอย่างมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เช่นนั้นเอง ใครสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเองครับ ทุกอย่างเป็นธรรมทั้งดวงดาว จักรวาล ตัวเราเองก้อเป็นธรรมอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่มีครับ สิ่งที่ควรรู้คือ อะไรคือ ทุกข์และจะพ้นทุกข์ได้อย่างไร เราถึงต้องมาเรียนรู้ “ธรรม” และ ปฏิบัติ “ธรรม” และนี่เป็นสาเหตุ ว่าทำไม เราถึงสร้างวัดวาอาราม เพื่อเรียนรู้คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เราพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดใน”วัฏสงสาร” เข้าสู่ “นิพพาน” พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดครับ

รับจัดสัมมนา สำนักสงฆ์เขาพระครู
รับจัดสัมมนา สำนักสงฆ์เขาพระครู

เพราะฉะนั้น ศาสนาพุทธจึงมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของชาวพุทธในหลักการของ การทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใสโดย

 1. การทำความดีในหลักการของบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ ได้แก่การให้ทาน
  • การรักษาศีล
  • การเจริญภาวนา
  • การฟังธรรม
  • การพูดธรรมแสดงธรรม
  • การอุทิศบุญกุศล
  • การอ่อนน้อมถ่อมตน
  • การขวนขวายช่วยเหลือกิจที่ชอบ
  • การอนุโมทนาบุญกุศลของผู้อื่น
  • การทำจิตใจให้กว้างขวางปราศจากความเห็นแก่ตัว เชื่อในผลบุญ ผลบาปว่ามีอยู่
 2. การละเว้นจากบาปทั้ง 5 ประการ ได้แก่
  • ไม่ฆ่าสัตว์
  • ไม่ลักทรัพย์
  • ไม่ประพฤติผิดในกาม
  • ไม่พูดปด ไร้สาระ และ
  • ไม่ดื่มสุรา
 3. การทำจิตใจให้ผ่องใส ได้แก่การ ทำจิตใจให้สะอาด สว่าง สงบ ไม่ทุกข์ร้อน ไม่กังวลใจ ด้วยการทำสมาธิ มีสติ รู้ตัวต่อเนื่อง เป็นต้น คือ หลักการสำคัญทางพระพุทธศาสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า