บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกมืออาชีพ

บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกมืออาชีพ
บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกมืออาชีพ

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกมืออาชีพเชี่ยวชาญการรับจัดสัมมนา ทัวร์สัมมนา ราคาถูกทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกให้กับชาวไทยและชาวต่างชาติ ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก เพื่อประกอบในคำอธิบายการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยซึ่งมีจังหวัดน่านำเที่ยวและเหมาะกับการรับจัดสัมมนาคือ

 1. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกจังหวัดอยุธยา เมืองเก่าแก่ของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครที่โบราณสถานมากมายมีวัดมากกว่า 500 วัดสำหรับเที่ยวชม ซึ่งวัดที่น่าสนใจสำหรับเที่ยวชมและมีประวัติที่ยาวนานได้แก่

  1.1 วัดมหาธาตุอยุธยาเป็นวัดเก่าแก่สำหรับองค์สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยาใช้ประทับอาศัย ซึ่งปัจจุบันจะมีเศียรพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพธิ์เป็นเศียรพระพุทธรูปหินทรายหนึ่งเดียวที่อยู่ในวัดนอกจากนี้พระพุทธรูปองค์อื่นถูกทำลายทั้งหมดโดยน้ำมือโจร

  1.2 วัดราชบูรณะของพระเจ้าสามพระยาภายในวัดมีเจดีย์ทรงปรางค์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเครื่องทองคำมากมาย แต่ถูกหัวขโมยแย่งชิงไปกว่า 75 เปอร์เซนต์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเครื่องทองคำขององค์กษัตริย์พระองค์ก่อนพระเจ้าอินทราธิราชและพี่ชายทั้งสองพระองค์

  1.3 วัดพระศรีสรรเพชรวัดหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาสร้างในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถที่ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์สร้างวัดในวังดังในสมัยสุโขทัยราชธานีในวัดมีเจดีย์ทรงระฆัง 3 องค์แด่พระมหากษัตริย์ทั้งสามพระองค์

 2. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ลพบุรีซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงที่สองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งในสมัยนั้นเมืองลพบุรีมีความเจริญรุ่งเรืองไม่แพ้กรุงศรีอยุธยาราชธานีและในปัจจุบันลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจดังนี้

  2.1 วัดพระปรางค์สามยอดเป็นสถานที่สำหรับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูสร้างถวายแด่องค์พระศิวะสำหรับใช้ทำพิธีทางศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู ตัวองค์ปรางค์รับอิทธิพลขอมโบราณจากนครวัดราชธานีแห่งขอมโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่สำหรับท่องเที่ยวและที่อยู่อาศัยของลิงแสมนับ 500 ร้อยตัว

  2.2 ศาลพระกาฬสถานที่สำหรับเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูสร้างถวายพระนารายณ์หรือพระวิษณุผู้ทรงปกป้องโลก เชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยเดียวกับพระปรางค์สามยอด

  2.3 นารายณ์ราชนิเวศสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาราชธานี ปีพุทธศักราช 2209 เนื่องจากพระองค์ไม่ปราถนาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาจึงทรงสั่งให้มีการสร้างนารายณ์ราชนิเวศขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับประทับและทรงใช้ประทับในส่วนพระองค์กว่า 8 เดือนในแต่ละปี