ระบบการปกครองดินแดนสุวรรณภูมิไทยกรุงธนบุรี

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในหัวข้อการปกครองสมัยกรุงธนบุรียังคงเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาณสิทธิ์ราช กษัตริย์เป็นผู้ควบคุมการดำเนินกิจการต่างๆในประเทศ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเคยเป็นแม่ทัพคุมทหารอยู่ในยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีของไทยเป็นยุคสมัยที่ยังมีการใช้แรงงานข้าทาสบริวารอยู่ พระองค์เมื่อทรงรบชนะข้าศึกทหารพม่าทรงย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยาราชธานีมาอยู่ที่กรุงธนบุรีระบบการปกครองสมัยกรุงธนบุรีก็ยังรับช่วงต่อจากกรุงศรีอยุธยามา แต่จะมีความเข้มงวดในการปกครองด้านการทหารการปกครองมากยิ่งขึ้น เพราะสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงใช้นโยบายการทหารเพื่อให้มีการนำคนมาเข้ากองทัพ ทำให้มีการสักไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้กำหนดเวลาในการเข้ารับใช้ประเทศชาติและระบบการปกครองในสมัยนี้ยังให้อิสระในการทำงานแก่ชาวจีนยิ่งขึ้นเพราะชาวจีนถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งระบบการปกครองในสมัยนั้นเป็นไปด้วยความเคร่งครัด เนื่องจากเพิ่งเริ่มทำการฟื้นฟูประเทศหลังจากภาวะสงครามระหว่างกรุงศรีอยุธยากับพม่าและต่อเนื่องมาถึงสมัยกรุงธนบุรีก็ยังมีสงครามทำให้บ้านเมืองมีการบังคับใช้ระบบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ์ราชต่อเนื่องมาถึงสมัยกรุงธนบุรี