รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรุ

รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรุ
รับจัดทัวร์สัมมนาราคาถูกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดหน้าพระเมรุ

เรา weseminathai บริษัทบริการรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดหน้าพระเมรุ สำหรับวัดหน้าพระเมรุเป็นวัดสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดที่สร้างขึ้นก่อนสมัยสมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิ เพราะมีความเป็นมากล่าวถึงในสมัยการรบระหว่างไทยกับพม่าว่ามีการเจรจาสงบศึกระหว่างไทยกับพม่าภายในวัดหน้าพระเมรุแห่งนี้ และภายหนังในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ทรงครองราชย์อยู่นั้นวัดแห่งนี้ก็ถูกใช้เป็นฐานโจมตีกรุงศรีอยุธยาและเป็นที่หลับนอนของทหารพม่าในสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกเผาในสมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ซึ่งภายในวัดหน้าพระเมรุมีพระพุทธรูปสำคัญนาม พระพุทธนิมิตพิชิตมารโมฬีศรีสรรเพรชบรไตรโลกนาถ ปรดิษฐานอยู่ภายใน ซึ่งเชื่อว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เพราะพระพุทธรูปภายในวัดไชยวัฒนารามก็มีพุทธลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปวัดหน้าพระเมรุ ซึ่งภายนอกโบสถ์มีรูปไม้สลักนารายณ์ทรงสุบรรณอยู่ตรงหน้าบรรณ และด้านข้างโบสถ์ยังมีวิหารน้อยที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับใช้ในการประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาสมัยทวารวดีอยู่ภายในวัด