รับจัดทัวร์สัมมนาวัดพระศรีสรรเพชญ์

รับจัดทัวร์สัมมนาวัดพระศรีสรรเพชญ์
รับจัดทัวร์สัมมนาวัดพระศรีสรรเพชญ์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กรขอนำเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาเพื่อให้ผู้รับการจัดสัมมนา ซึ่งในวันนี้ขอนำผู้เข้ารับการสัมมนารู้จักกับวัดหลวงแห่งพระนครศรีอยุธยาวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ เพราะพระองค์ทรงสร้างพระราชฐานใหม่ติดอยู่กับแม่น้ำลพบุรี ส่วนวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้นไว้ใช้ในงานพระราชพิธีทางศาสนา ซึ่งภายในส่วนของวัดพระศรีสรรเพชญ์มีเจดีย์ 3 รัชกาลประกอบด้วย เจดีย์พระบรมไตรโลกนาถ เจดีย์พระบรมราชาที่ 3 เจดีย์พระรามาธิบดีที่ 2 วิหารหลวงพระศรีสรรเพชญ์ พระพุทธรูปยืนสูง 16 เมตร หุ้มด้วยทองคำ 170 กิโลกรัมโดยประมาณ และยังมี พระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมใช้ในการฟังธรรมซึ่ง วัดพระศรีสรรเพชญ์สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ.1991 ในเนื้อที่เดิมของพระบรมมหาราชวัง และเจดีย์สามรัชกาลนั้นสร้างในปี 2035 โดยประมาณ