รับจัดทัวร์สัมมนา โคราช นครราชสีมา

รับจัดทัวร์สัมมนา โคราช นครราชสีมา
รับจัดทัวร์สัมมนา โคราช นครราชสีมา

เรา Weseminathai  รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ รับจัดสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นมืออาชีพ ซึ่งข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาในวันนี้ได้แก่การรับจัดสัมมนาจังหวัดโคราชหรือนครราชสีมาจังหวัดซึ่งห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 3 ชั่วโมง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเพราะนครราชสีมาหรือโคราชมีพื้นที่มากกว่า 20,400 ตารางกิโลเมตร ซึ่งนครราชสีมามีความหมายว่า เมืองอันเป็นขอบเขตขัณฑสีมา เขตแดนของประเทศ  โดยในสมัยโบราณเมืองนครราชสีมาเคยเป็นเมืองของชาวขอมโบราณทำให้มีปราสาทหินพิมาย ไว้สำหรับทำพิธีทางศาสนาต่อมาในสมัยที่คนไทยเรามีกษัตริย์ปกครองประเทศนครราชสีมามักใช้เป็นเมืองหน้าด่านไว้สำหรับรวบรวมผู้คนไว้ใช้ในการสงคราม เช่น สงครามระหว่างไทยและกัมพูชา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าสามพระยายกทัพไปกัมพูชาหรือ เมื่อคราวพระนเรศวรมหาราชรบกับพระยาละแวกก็ใช้เส้นทางผ่านนครราชสีมา เพราะเป็นหัวเมืองใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชและผลไม้ มีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายสวยงาม โดยมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและอุทยานแห่งชาติทับลาน