รับจัดสัมมนากษัตริย์กับศาสนาพราหมณ์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลประกอบการจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก เกี่ยวกับกษัตริย์และศาสนาพุทธ ซึ่งสถาบันกษัตริย์ในอดีตถือได้ว่าเป็นกลุ่มบุคคลชนชั้นปกครองประเทศเพราะเป็นผู้นำมีกำลังพลทางการทหารมีความสามารถในการสั่งการต่างๆ ภายในประเทศและคอยปกป้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนผู้อยู่ภายในการปกครองของกษัตริย์ ซึ่งศาสนามีส่วนช่วยให้การปกครองบ้านเมืองให้มีความสงบเรียบร้อยทางจิตใจอันจะส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยภายนอก ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้ประเทศไทยมีศาสนาคอยกำกับช่วยเหลือในการปกครองประเทศ ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่าง กรณีศึกษาของประเทศไทยเกี่ยวกับศาสนา พุทธและฮินดูหรือพราหมณ์ ให้เป็นที่สังเกตสำหรับทุกท่าน
เพราะสถาบันกษัตริย์กับศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู เป็นความสัมพันธ์และความเชื่อว่า กษัตริย์คือเทพเจ้าจากสรวงสวรรค์ เป็นการอวตารของพระวิษณุผู้ปกครองโลกและคุ้มครองโลก ด้วยเหตุนี้พระวิษณุจึงอวตารมาเป็น “พระราม” เพื่อปกครองและปกป้องโลก ซึ่งเราสามารถค้นพบเรื่องราวของพระรามได้ในวัดพระแก้วมรกตพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเรื่องราวของพระรามรบกับยักษ์ทศกัณฐ์ ได้มีการวาดภาพบนฝาผนังระเบียงคตของวัดพระแก้วมรกต โดยเนื้อเรื่องเริ่มจากพระฤาษีพบนางสีดาในพระอบระหว่างทำ พระราชพิธีแรกนาขวัญ และ จบลงโดยที่พระรามนำนางสีดากลับเมืองอโยธยา โดยที่ทหารเอกของพระรามคือ หนุมาน มีอิทธิฤทธิ์หาวเป็นดาวเป็นเดือน คอยช่วยเหลือพระรามในการรบกับกษัตริย์ยักษ์ทศกัณฐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในประเทศไทยมีการเรียก กษัตริย์ว่า พระราม เหล่านี้คือความสัมพันธ์ตัวอย่างของศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูในปัจจุบันที่มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทยที่มีมาอย่างยาวนาน