รับจัดสัมมนาความรู้กษัตริย์กับศิลปะ

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกกษัตริย์กับศิลปะ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบให้เห็นความเกี่ยวพันของศิลปะกับกษัตริย์ดังนี้

  1. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาราคาถูกวัดโพธิ์วัดพระเชตุพนฯซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในยุคสมัยของรัชกาลที่ 3 มีการนำรูปแบบศิลปะฝาผนังที่เป็นลวดลายดอกไม้มาวาดเป็นภาพประดับตามเสาพระอุโบสถประจำวัดและเสาพระวิหารพระนอน นอกจากนี้ยังมีการประดับกระเบื้องเคลือบจากประเทศจีนที่มีการส่งมาขายยังประเทศไทยตามประตูวัด และยังมีซุ้มหน้าต่างเป็นแบบลวดลายเถาวัลย์ตามพระวิหารพระนอนอีกด้วย
  2. รับจัดสัมมนาทัวร์สัมนาราคาถูกศิลปะในสมัยรัชกาลที่ 5 สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นรูปแบบประยุกต์ระหว่างศิลปะไทยกับศิลปะยุโรปโดยจะเห็นศิลปะประยุกต์นี้ได้ในวัดเบญจมบพิตรหรือวัดหินอ่อนที่นำมาจากประเทศอิตาลี ซึ่งพระองค์ได้สั่งทำจากอิตาลีโดยตรงและนำมาประกอบในประเทศไทยกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการประยุกต์พระอุโบสถเป็นแบบกึ่งโบสถ์วิหารยุโรปและมีหลังคาแบบไทยมีการประดับด้านบนหน้าต่างด้วยกระจกสีแบบโบสถ์วิหารในต่างประเทศ