รับจัดสัมมนาชลบุรี พัทยา ปราสาทสัจธรรม

รับจัดสัมมนาชลบุรี พัทยา ปราสาทสัจธรรม
รับจัดสัมมนาชลบุรี พัทยา ปราสาทสัจธรรม

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีความเชี่ยวชาญในการรับจัดสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศขอเสนอสถานที่สำหรับรับจัดสัมมนาเพื่อนำไปประกอบการรับจัดสัมมนาได้แก่ การรับจัดสัมมนาจังหวัดชลบุรี เพราะจังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดติดชายทะเลและมีสถานที่มากมายสำหรับท่องเที่ยวเหมาะกับการรับจัดสัมมนา ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานถึงในจังหวัดชลบุรีได้แก่  ปราสาทสัจธรรม เพราะปราสาทสัจธรรมเป็นผลงานทางความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เล็ก วิริยะพันธ์ ผู้ประสบความสำเร็จในการทำงานและธุรกิจจึงมีความต้องการตอบแทนคุณแผ่นดินจึงได้คิดสร้างสิ่งสำคัญไว้แก่คนรุ่นหลัง ซึ่งปราสาทสัจธรรมเป็นผลงานทางความเชื่อของคุณเล็ก ที่ต้องการแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของสิ่งต่างๆในจักรวาล ธาตุสี่ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งมีเหล่าเทพทั้ง 3 เป็นผู้ควบคุม พระอิศวร พระวิษณุ พระพรหม ความเป็นไปอันต่อเนื่องของจักรวาลทั้งหลายโดยมี เหล่าเทวดานพเคราะห์ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และ พระเกตุ มีอิทธิพล ต่อโลกมนุษย์และมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งสิ่งที่สำคัญของการสร้างปราสาทสัจธรรม คือ การสะท้อนความเป็นไปแห่งจักรวาลและต้องการสร้างความเป็น”มนุษย์ผู้ประเสริฐ” ให้แก่ผู้พบเห็น เพราะยังมีการสลักรูปแกะสลักไม้ที่สะท้อนถึง ความกตัญญูกตเวที คุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม อันสำคัญของโลกให้แก่ผู้พบเห็นให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมในข้อนี้ ซึ่งอีกด้านมีการสลักไม้ สะท้อนถึงการปฏิบัติธรรมจริยธรรมศีลธรรมแห่งลัทธิเต๋าและขงจื๊อในเรื่องราวของการใช้ชีวิตและปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงความเป็นจริงและความหลุดพ้นจากกิเลส ตัณหาทั้งหลาย โดยตรงกลางของปราสาทสัจธรรมเป็นการแกะสลักให้เห็นถึงหลักธรรมแห่ง”พุทธศาสนา” คือ พระนิพพาน คือ ความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง เข้าถึงความว่างอันเป็นนิรันดร์ คือ ความสุขที่แท้จริง ซึ่งปราสาทสัจธรรมสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 ใช้วัสดุในการสร้างคือ ไม้ และ ทำการแกะสลักเป็นรูปต่างๆ โดยการใช้ไม้เท่านั้นทั้งหลัง เช่น ไม้สักทอง ไม้พันชาด ไม้แดง เหล่านี้เป็นต้น