รับจัดสัมมนาประโยชน์ของการบวช

รับจัดสัมมนาประโยชน์ของการบวช
รับจัดสัมมนาประโยชน์ของการบวช

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลการรับจัดสัมมนาราคาถูก เรื่องการบวชของเราชาวไทย เนื่องจากการบวชของเราชาวพุทธมีความแตกต่างกันมากระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาอื่น เพราะการบวชของเราชาวพุทธ คือ การงดเว้น การละ ซึ่งความชั่วและกิเลสทั้งปวง เพราะฉะนั้น การบวชของเราจึงมีการรักษา ศีลรักษาความประพฤติสร้างนิสัยความเคยชินของการกระทำให้เกิดขึ้นในจิตใจเพราะเมื่อเรารักษาศีลงดเว้นสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ประโยชน์ของการบวชงดเว้นในสิ่งไม่ดีด้วยการรักษาศีลย่อมเกิดประโยชน์แก่เรา เช่น การรักษาศีลข้อที่งดเว้นการฆ่าสัตว์ การไม่เบียดเบียนแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย จิตใจของผู้ละเว้นการฆ่า ย่อมปราศจาค ความโกรธ ความหลง สัตว์ที่ได้รับการเว้นจากการฆ่า ย่อมอยู่ดีมีสุข ไม่อาฆาต เคียดแค้น เช่นนี้เป็นต้น ประโยชน์ของการบวชย่อมยังความสุขให้แก่ตัวผู้ปฏิบัติและบุคคลรอบข้างสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นสุขผู้ปฏิบัติย่อมเป็นที่รัก ซึ่งในศาสนาพุทธของเรามีการแบ่งข้อประพฤติปฏิบัติตามแต่ศีลที่มี เช่น ศีล 5 สำหรับบุคคลทั่วไป ศีล 8 สำหรับ อุบาสก อุบาสิกา แม่ชี แต่หากอยากรักษาถึง ศีล 10 ย่อมสามารถทำได้ ซึ่ง ศีล 10 โดยทั่วไป สำหรับสามเณร ศีล 227 สำหรับพระภิกษุ และ ศีล 311 สำหรับ ภิกษุณี ซึ่งในปัจจุบันสำหรับภิกษุณีในประเทศไทยนิกาย เถรวาท ยังไม่เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ในประเทศไทย แต่ในประเทศศรีลังกา มีการรื้อฟื้นการบวช ภิกษุณีขึ้นมาแล้วและได้มีแม่ชีจากประเทศไทยไปบวชที่ศรีลังกาและมาพำนักที่ประเทศไทย
กล่าวโดยสรุป ผู้บวชย่อมเป็นสุข บุคคลโดยรอบย่อมเป็นสุข โลกย่อมมีสุข