รับจัดสัมมนาระบบการปกครองของดินแดนสุวรรณภูมิ ตอนที่ 1

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาเกี่ยวกับระบบการปกครองของดินแดนสุวรรณภูมิ(ไทย) ซึ่งมีระบบการปกครองแต่ละแบบแตกต่างกันดังนี้
สมัยทวารวดี รูปแบบการปกครองเป็นแบบรัฐต่อรัฐมีผู้ปกครองแต่ละเมืองเปรียบเสมือนกษัตริย์ ซึ่งผู้คนในยุคสมัยนี้ค่อนข้างมีอิสระสูงเพราะกษัตริย์ที่ปกครองในยุคสมัยทวารวดีนับถือศาสนาพุทธทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนี้ค่อนข้างสุขสบายมีชีวิตแบบอิสระ ทำให้มีการสร้างวัดวาอารามแห่งพุทธศาสนามากมาย เกิดศิลปะสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธ เช่น พระปฐมเจดีย์ในจังหวัดนครปฐม พระพุทธรูปหินทรายทวารวดี กวางหมอบ ธรรมจักรหินทราย
ยุคขอมโบราณ เป็นยุคสมัยที่ชาวขอมโบราณมีความเชื่อในศาสนาฮินดูนับถือเทพเจ้า กษัตริย์เปรียบเสมือนพระเจ้าผู้ปกครองโลกเป็นพระวิษณุผู้ครองโลกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสุวรรณภูมิมีการยกกองทัพจากดินแดนขอมโบราณทางจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีษะเกศ ไปยึดครองดินแดนสุวรรณภูมิทวารวดี ทำให้ผู้คนที่อยู่ในดินแดนทวารวดีกลายเป็นชนชั้นแรงงานตกอยู่ในการควบคุมของคนขอมโบราณทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบศาสนาฮินดูอยู่ใต้การปกครองของกษัตริย์ขอม