รับจัดสัมมนาระบบการปกครองในสุวรรณภูมิ (ไทย)

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกเกี่ยวกับระบบการปกครองของดินแดนสุวรรณภูมิ(ไทย) ซึ่งในตอนที่ 1 ได้มีการเสนอรูปแบบการปกครองแบบทวารวดีซึ่งเป็นแบบรัฐต่อรัฐแต่ละเมืองมีกษัตริย์ของตนเองมีสิทธิ์ขาดในการปกครอง ส่วนในสมัยต่อมามีรูปแบบการปกครองแบบขอมละโว้ภายใต้การกำกับของกษัตริย์ขอมเปรียบดังเทพเจ้า
สมัยหริภุญชัยเป็นการปกครองที่คล้ายกับทางละโว้เป็นสมัยที่มีการเชิญธิดาเมืองละโว้ พระนางจามเทวีไปปกครองรัฐทางเหนือทำให้การปกครองของหริภุญชัยคล้ายกับการปกครองของรัฐละโว้แต่แตกต่างตรงที่ในสมัยของพระนางจามเทวีมีการนับถือพระพุทธเจ้านับถือศาสนาพุทธมากกว่าเพราะมีหลักฐานการสร้างวัดในศาสนาพุทธมากมาย เช่น วัดพระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุห้าดวงลำพูน ฯลฯ
สมัยสุโขทัยเป็นรูปแบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งระบบนี้เกิดขึ้นเพราะในสมัยขอมโบราณได้ปกครองคนไทยแบบกดขี่ใช้แรงงานทำให้เกิดความไม่พอใจแก่บุคคลหัวหน้ากลุ่มและประชากรชาวไทยสุโขทัยทำให้เกิดการขับไล่ทำสงครามกลับยึดอำนาจการปกครองจากขอมโบราณและมีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครองจากระบบรัฐละโว้กษัตริย์คือพระเจ้าเป็น”พ่อปกครองลูก”สมัยสุโขทัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบสร้างความสุขให้กับกลุ่มประชากรชาวไทยได้มีความสุข ซึ่งทุกคนมีอิสระในการทำงานการดำเนินชีวิตดังเช่นคำพูดว่า”ใครใคร่ค้าค้า ใครใคร่ขายขาย” ประชาชนมีความสุขแม้กระทั่งพระพุทธรูปแบบสุโขทัยยังยิ้มแย้ม