รับจัดสัมมนาลพบุรีพระปรางค์สามยอด

รับจัดสัมมนาลพบุรีพระปรางค์สามยอด
รับจัดสัมมนาลพบุรีพระปรางค์สามยอด

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาทั้งชาวไทยและรับจัดสัมมนาชาวต่างประเทศ ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวลพบุรี จังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคกลางของประเทศไทยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเกี่ยวข้องกับวัดพระปรางค์สามยอดที่มีลิงแสมอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการประมาณการจำนวนของลิงที่อยู่ในวัดและรอบข้างบริเวณ ศาลพระกาฬ ประมาณ 600 ตัวซึ่งเป็นลิงที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยที่โบราณสถานวัดพระปรางค์สามยอด และ ศาลพระกาฬนั้นเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นในสมัยลพบุรีที่อยู่ในการปกครองของขอมโบราณที่ในสมัยนั้นนับถือเทพพระเจ้าต่างๆ ของศาสนาฮินดูหรือศาสนาพราหมณ์ในสมัยพุทธกาล ซึ่งมีการสร้างพระปรางค์ 3 ยอดขึ้นมาใช้ประดิษฐานศิวะลึงค์โดยมีฐานโยนีรองรับ เพื่อใช้ในพิธีของศาสนาฮินดู โดยพระปรางค์ 3 ยอด ได้มีการเพิ่มส่วนด้านข้างเพิ่มขึ้นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปในศาสนาพุทธเมื่อครั้งลพบุรีถูกปกครองโดยเหล่ากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ทำให้เห็นโครงสร้างที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างพระปรางค์ 3 ยอดที่มีการใช้ศิลาแลงและวิหารด้านข้างที่มีการต่อเติมเพิ่มขึ้นโดยการก่ออิฐถือปูน ซึ่งตัวของศาลพระกาฬนั้นใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปสลักของพระวิษณุผู้ปกป้องโลก โดยรูปแบบของศาลพระกาฬในอดีตเป็นศิลาแลง แต่แบบใหม่เป็นแบบก่ออิฐถือปูน ส่วนลิงแสมนั้นเป็นลิงธรรมชาติลิงป่าที่เข้ามาอาศัยในวัดจนไม่ต้องการย้ายไปที่อื่น อยู่ในและโดยรอบศาลพระกาฬและพระปรางค์สามยอดเหมือน หนุมานเฝ้าพระนารายณ์