รับจัดสัมมนาลำปางวัดเจดีย์หลวง

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาวัดเจดีย์หลวงเพราะวัดเจดีย์หลวงแห่งนี้มีพระบรมสารีริกธาตุพระเกศาธาตุแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคตมะโคดมพระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 ของเราที่พระพุทธเจ้าทรงมีเมตตาประทานพระเกษาธาตุแก่มานพหนุ่มไว้สำหรับเคารพบูชาซึ่งในสมัยนั้นมานพหนุ่มได้ทำเป็นเนินดินฝังไว้ต่อมาจึงมีการสร้างพระเจดีย์ขึ้นมาในสมัยต่างๆก็มีการสร้างองค์พระเจดีย์ซึ่งต่อมาในสมัยพระนางจามเทวีได้มีการบูรณะพระเจดีย์ไว้สำหรับเคารพบูชาหลายๆครั้งซึ่งวัดพระธาตุลำปางหลวงได้ผ่านยุคสมัยต่างๆมามากมายแม้ในสมัยที่พม่าเรืองอำนาจก็ไม่ได้มีการทำลายวัดแต่อย่างใดกลับมีการเพิ่มเติมความเชื่อของตนเองเข้าไปโดยมีการเติมรูปปั้นผีกึ่งเทพที่เรียกว่า นัด เข้าไปคุ้มครองอีกด้วย ซึ่งภายในวัดมีเจดีย์ทรงกลมเป็นประธานภายในวัด ส่วนทางเข้ามีซุ้มประตูโขงปูนปั้นรูปสัตว์เทวดาในป่าหิมพานต์และทางขึ้นยังมีพญานาคปูนปั้นสองข้างทาง ส่วนวิหารภายในวัดพระธาตุลำปางหลวงจะไม่มีกำแพงแต่จะเปิดโล่งให้ลมเข้าภายในวิหารได้ภายในวิหารมี กู่หรือมณฑปพระเจ้าล้านทองอยู่ภายในกู่ซึ่งเป็นแบบอย่างของชาวไทยล้านนาทางภาคเหนือของไทย ซึ่งภายในพระวิหารน้อยข้างพระเจดย์พระธาตุลำปางหลวงครั้งหนึ่งเคยมีเณรเข้าไปทำความสะอาดแล้วเห็นแสงสะท้อนพระเจดีย์กลับหัวมาแล้ว และวัดพระธาตลำปางหลวงยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเรามาแล้วในสมัยล้านนา