รับจัดสัมมนาวัดพระปฐมเจดีย์

รับจัดสัมมนาวัดพระปฐมเจดีย์
รับจัดสัมมนาวัดพระปฐมเจดีย์

รับจัดสัมมนาข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์เป็นวัดหลวงมีสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับกราบไหว้ขอพรบูชามากมายหลายจุดดังนี้

  1. ซุ้มวิหาร พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ เป็นสถานที่สำหรับกราบไหว้ขอพรบูชาพระพุทธรูปที่รัชกาล 6 ทรงนำมาจากจังหวัดสุโขทัยและนำมาหล่อเพิ่มเติม ซึ่งใต้ฐานพระพุทธรูปมีอัฐิของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
  2. พระพุทธรูป ศิลา 1000 ปี เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี ซึ่งมีความเก่าแก่มากในประเทศไทย
  3. วิหารพระนอน วัดพระปฐมเจดีย์เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งอยู่ตรงข้ามต้นโพธิ์
  4. พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร เพื่อให้ศาสนิกชน ชาวพุทธได้กราบไหว้ขอพร
  5. พระพุทธรูปรอบระเบียง ซึ่งมีพระพุทธรูปหลากหลายปาง เช่น พระพุทธรูปปางโปรด อสุภ พระพุทธรูปปางสนเข็ม พระพุทธรูปปางประสูติ หรือ พระพุทธเจ้าน้อย ฯลฯ
  6. พระปฐมเจดีย์องค์จำลองสมัยเก่า ซึ่งเชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยเก่ามาก ซึ่งปัจจุบันทาสีเป็นสีขาวทั้งองค์ และ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช