รับจัดสัมมนาวัดสุทัศนเทพวราราม

รับจัดสัมมนาวัดสุทัศนเทพวราราม
รับจัดสัมมนาวัดสุทัศนเทพวราราม

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติ  รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวต่างจังหวัดและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาท่องเที่ยววัดสุทัศนทพวราราม ซึ่งเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ในปีพุทธศักราช 2350  สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ด้วยทรงดำริให้มีการสร้างเพื่อเป็นวัดใจกลางของกรุงเทพมหานครในอดีต โดยวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นวัดที่อยู่ตรงข้ามกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและตรงข้ามกับเสาชิงช้าของศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ซึ่งใช้ในพระราชพิธีโล้ชิงช้า โดยวัดสุทัศนเทพวรารามเป็นวัดที่ประดิษฐานพระศรีศากยมุนี ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่รัชกาลที่ 1 สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงอัญเชิญมาจากวัดมหาธาตุวัดหลวงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัย โดยมีความเชื่อว่าเมื่อรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญพระศรีศากยมุนีมาที่วัดสุทัศนเทพวรารามทรงดำริให้มีการแต่งเติมองค์พระพุทธรูปให้ต่างไปจากเดิมในสมัยสุโขทัยจนคล้ายพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งภายในวัดสุทัศนเทพวรารามยังมีสถานที่สำหรับสวดมนต์ เช่น พระวิหารพระศรีศากยมุนี พระอุโบสถที่ยาวที่สุดของประเทศไทย สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ พระพุทธรูปรอบระเบียงคต พระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 อานันทมหิดล เหล่านี้เป็นต้น