รับจัดสัมมนาศิลปะกับศาสนา ตอนที่ 1

บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูกในหัวข้อศิลปะกับศาสนาเพราะในประเทศไทยตั้งแต่สมัยทวารวดีมีการนับถือศาสนาพุทธ ต่อเนื่องถึงสมัยลพบุรีก็มีการนับถือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และสมัยสุโขทัยก็กลับมานับถือศาสนาพุทธ ต่อเนื่องถึง อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าศาสนามีส่วนช่วยสนับสนุนงานศิลปะทางอ้อม โดยที่สมัยต่างๆ แบ่งออกได้ดังนี้

  • สมัยทวารวดี ศิลปะที่พบเห็นได้มากคือ ตามวัดวา อาราม มีการออกแบบ พระพุทธรูป ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามตามแบบทวารวดีคือ พระพักตร์ของพระพุทธเจ้าจคะมีการออกแบบให้มีคิ้วปีกกาต่อเนื่องถึงกัน พระโอษจะใหญ่ ซึ่งอาจบอกได้เกี่ยวกับโครงสร้างหน้าตาของบุคคลสมัยทวารวดี และยังมีการออกแบบ ธรรมจักรกงล้อเกวียน และ กวางหมอบ แบบหินทราย ซึ่งพระพุทธรูปแบบสมัยทวารวดีสามารถพบได้ในวัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม ส่วนล้อธรรมจักรจะพบเห็นได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพมหานคร
  • ศิลปะสมัยลพบุรี ซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยโดยละโว้หรือขอม ช่วงแรกจะพบเห็นได้ในโบราณสถานของชาวขอมโบราณ เช่น ปราสาทเขาพนมรุ้ง มีการจำลอง รูปพระนาราย์ณบรรทมศิลป์ในทะเลน้ำนม การจำลองรูปพระศิวะ พระอุมาเทวี และโคนนทิ ซึ่งทำจากหินทราย หรือที่ ลพบุรีจะเห็นในพระปรางค์สามยอดและศาลพระกาฬได้มีการออกแบบศิลปะ นาค รายล้อมรอบ และ รูปพระนาราย์ณสี่กร