สถาบันกษัตริย์กับศาสนาพุทธ

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก ขอเสนอข้อมูลสำหรับรับจัดสัมมนาทัวร์สัมมนาราคาถูก หัวข้อสถาบันกษัตริย์กับศาสนาพุทธ เพราะในการปกครองประเทศของไทยเรามีการนำความเชื่อเรื่อง บุญ ปาบ กุศล อกุศล การกลับชาติมาเกิดมากล่าวถึงกันมากมาย เนื่องจากมีความเชื่อว่าการทำบุญและการทำบาปมีผลต่อการกลับมาเกิดของแต่ละบุคคลทำให้ประเทศไทยมีวัดวา อารามมากกว่า 30000 วัดในประเทศไทย และ สถาบันกษัตริย์ของไทยเราก็มีความ เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดอีกครั้งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์ไทยกับพระพุทธศาสนามีลักษณะสนับสนุนเกื้อหนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นพระมหากษัตริยผู้ทรงธรรมหรือ “ธรรมราชา” ปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมซึ่งมีอยู่ดังนี้

  1. ทานคือ การให้
  2. ศีล คือ การประพฤติสุจริต ทาง กาย วาจาคำพูด ใจ
  3. การบริจาค คือ การเสียสละ เช่น เสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อผู้อื่น เสียสละเพื่อส่วนรวม
  4. ความซื่อตรง ต่อหน้าที่การงาน ซื่อตรงต่อส่วนรวม ซื่อตรงต่อผู้อื่น
  5. ความอ่อนโยน
  6. ความเพียร พยาม เพื่อบรรลุเป้าหมาย
  7. ความไม่โกรธ
  8. ความไม่เบียดเบียน ผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนในการกระทำของเรา
  9. ความอดทน อดกลั้น
  10. ความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม มีหลักการที่ถูกต้อง ยุติธรรมให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์สุขของทุกฝ่าย ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อยังทรงกลับชาติมาเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเป็นพระโพธิสัตว์ที่ยังแสวงหาสัจธรรมแสวงหาพระนิพพาน พระพุทธองค์ ก็ทรงเป็น “พระธรรมราชา” เช่นกัน