เจดีย์

เจดีย์
เจดีย์

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวเพื่อการสนับสนุนพัฒนาองค์กรขอเสนอหัวข้อเพื่อประกอบการรับจัดสัมมนาให้กับผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา ซึ่งหัวข้อที่เราจะนำมาเสนอในวันนี้คือ เจดีย์สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อเคารพบูชาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งในประเทศอินเดียมีการสร้างสถูปไว้สำหรับบรรจุอัฐิผู้เสียชีวิตไว้สำหรับเคารพระลึกถึงผู้เสียชีวิต ส่วนในประเทศไทยมักเรียกรวมทั้งสองสิ่งเข้าด้วยกันคือ สถูปเจดีย์ ซึ่งในประเทศไทยได้สร้างเจดีย์ไว้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า โดยมีการจำลองรูปแบบของเจดีย์ในต่างประเทศเข้ามาปรับปรุงดัดแปลงเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อผสมผสานกับผลงานทางศิลปะกรรมของไทยให้ได้เอกลักษณ์ที่สวยงามยิ่งขึ้นไป โดยลักษณะของการสร้างเจดีย์จะมีลักษณะแตกต่างตามสถานที่และเวลาหรือยุคสมัย เช่น เจดีย์สมัยสุโขทัยจะมีลักษณะเป็นรูปดอกบัวตูมหรือที่เราเรียกว่า เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  เจดีย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาราชธานีเก่าแก่ของเราเจดีย์เป็นรูป ทรงปรางค์ แบบขอมโบราณ แต่รูปทรงจะสูงเรียวกว่า เจดีย์ในสมัยอยุธยาตอนกลางเป็นแบบทรงระฆัง และ เจดีย์แบบรัตนโกสินทร์ตอนต้นเป็นแบบย่อมุมไม้สิบสองเหล่านี้เป็นต้น