เบอร์โทรศัพท์มงคลกับองค์กร

เบอร์โทรศัพท์มงคลกับองค์กร
เบอร์โทรศัพท์มงคลกับองค์กร

ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับบุคคลากรในองค์กร บุคคลากรในองค์กรจะสร้างความสำเร็จให้องค์กรได้ขึ้นอยู่กับ ความรู้ ความสามารถ ความเฉลียวฉลาดในหน้าที่การทำงาน ความพยายาม ความขยันอดทนในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรกำหนด สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ดี คือ การติดต่อ ประสานงาน กันได้ดี ซึ่ง เลขหมายเบอร์โทรศัพท์ ที่องค์กรเลือกใช้ หรือ เลขหมายเบอร์โทรศัพท์ที่พนักงานเลือกใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับการติดต่อประสานงาน ย่อมมีผลต่อความสำเร็จของ พนักงาน และ บุคคลากรในองค์กร ซึ่งรวมถึงเป้าหมายขององค์กรด้วย เพราะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นั้น มีพลังคลื่นแห่งการติดต่อหรือเรียกว่า “คลื่นโทรศัพท์”