แผนภูมิเพื่อการพัฒนาองค์กร

แผนภูมิเพื่อการพัฒนาองค์กร
แผนภูมิเพื่อการพัฒนาองค์กร

เรา Weseminathai  บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อการพัฒนาองค์กร รับจัดสัมมนาทั้งกลุ่มคนไทยและชาวต่างประเทศ ขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาเพื่อนำไปประกอบการอบรมสัมมนาพัฒนาองค์กรในหัวข้อ แผนภูมิเพื่อองค์กร เพราะการสนับสนุนเกื้อหนุนการทำงานขององค์กรต้องมีการประชุมระดมความคิดระดมสมองกับพนักงานในองค์กรเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานโดยการจดบันทึกขององค์กรในการระดมสมองย่อมมีผลต่อการประชุม ซึ่งแผนภูมิเหล่านี้ได้แก่ 1. แผนภูมิ ก้างปลา โดยมีหัวข้อเป็นหัวปลา และ เนื้อหาย่อยเป็นก้างปลา และ หางปลาตามลำดับ 2. แผนภูมิแท่ง แบ่งปริมาณ จำนวน หัวข้อ ออกเป็นแท่งๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบ  3. แผนภูมิวงกลมโดยการแบ่งปริมาณและจำนวนนำมาลงฝนรูปแบบวงกลม 4. แผนภูมิรูปภาพ นำปริมาณและจำนวน แปลงค่าเป็นรูปภาพ 5. แผนภูมิต้นไม้หรือแผนที่ทางความคิดเป็นการระดมสมองที่ดีที่สุด เพราะสามารถนำความคิดต่างๆมาต่อยอดออกไปเรื่อยๆ คล้ายกับการออกกิ่ง ก้าน สาขา ของต้นไม้ หรือ รากไม้ โดย หัวข้อสำคัญของการประชุมจะอยู่ตรงกลางของการจดบันทึก