รับจัดสัมมนาเชียงใหม่

รับจัดสัมมนาเชียงใหม่
รับจัดสัมมนาเชียงใหม่

เรา Weseminathai  บริษัทรับจัดสัมมนาทัวร์ท่องเที่ยวรับจัดสัมมนาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและ รับจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บริษัทเรารับจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงด้วยทีมงานรับจัดสัมมนามืออาชีพขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดในภาคเหนือของไทยเชียงใหม่เคยเป็นเมืองหลวงของล้านนา โดยผู้สถาปนาเชียงใหม่ให้เป็นเมืองหลวงแห่งล้านนาคือพ่อขุนเม็งรายหรือพญามังรายผู้เป็นกษัตริย์แห่งหิรัญเงินยางแคว้นทางด้านเหนือติดกับแม่น้ำโขงหรือเชียงแสนนั่นเอง ซึ่งเชียงใหม่มีชื่อเต็มว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” โดยที่พ่อขุนเม็งรายยกทัพจากเชียงแสนผ่านทางจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่จังหวัดลำพูนเพื่อขับไล่กษัตริย์แห่งหริภุญไชยพระยายีบา เมื่อพ่อขุนเม็งรายรวบรวมแคว้นทางเหนือได้สำเร็จ จึงสร้างราชธานีใหม่ขึ้นคือเชียงใหม่และเรียกอาณาจักรล้านนาในปีพุทธศักราช 1839 – 2101 ประมาณ 261 ปี สำหรับเชียงใหม่ที่ได้เป็นราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนาภาคเหนือของประเทศไทย