ทัวร์เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง และวัดพระธาตุห้าดวง

เรา We Seminar Thai บริษัทรับจัดสัมมนาราคาถูก ทัวร์สัมมนาขอเสนอบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยมีเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์สำคัญมากมาย เช่น

  1. เจดีย์วัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าองค์ที่ 28 ซึ่งจะมีอายุทางศาสนายาวนาน 5000 ปี ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาที่ภาคเหนือของประเทศไทยทางจังหวัดลำปางเพื่อโปรดสัตว์ พระองค์ทรงรับทานจากชาวบ้านท้องถิ่น เมื่อพระองค์จะเสด็จจากไปชาวบ้านได้ขอสิ่งสักการะบูชา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงประทาน “พระเกศาธาตุ” ไว้ให้เคารพบูชา ซึ่งชาวบ้านได้มีการทำเป็นกองดินไว้เคารพบูชา หลังจากกาลเวลาผ่านไปเนิ่นนาน สมัยพระนางจามเทวีได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์สร้างองค์พระเจดีย์ให้เป็นรูปแบบทรงกลมและชาวบ้านทางภาคเหนือได้มีการนำแผ่นทองจังโก มาประดับบูชาไว้ ตกแต่งรอบพระเจดีย์ ซึ่งวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้ได้มีการนำประชาชนเวียนเทียนสักการะรอบองค์พระธาตุเจดีย์หลวงอยู่เป็นประจำทุกปี
  2.  วัดพระธาตุห้าดวง จังหวัดลำพูน เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์สถานที่สำคัญของจังหวัดลำพูน เป็น”พระธาตุน้ำมือ”ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันได้ประทานให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดลำพูน เนื่องจากครั้งพระพุทธกาลพระพุทธเจ้าสมณโคดมทรงรำลึกถึงอดีตชาติ ครั้งเกิดเป็นลูกโค อยู่ในพื้นที่ที่จังหวัดลำพูน พระพุทธองค์ทรงเสด็จมา ณ ภูเขา จังหวัดลำพูน ซึ่งพระพุทธเจ้าสมณโคดมทรงรับทานจากชาวบ้านท้องถิ่น ซึ่งมีศรัทธาได้นำไทยทานมาถวาย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับทานถวายและทรงอนุโมทนากุศลแล้ว ชาวบ้านท้องถิ่นเหล่านั้น ซึ่งมีหัวหน้าหมู่บ้านเป็นประธานได้ทำการขอสิ่งของเพื่อเป็นที่ระลึกเคารพบูชา แต่พระพุทธองค์มิได้นำสิ่งใดมา พระพุทธองค์ทรงตรัสให้นำน้ำมา เมื่อหัวหน้าหมู่บ้านได้นำน้ำมาถวาย พระพุทธองค์ทรงจุ่มพระหัตถ์ลงในถ้วยน้ำนั้นและเมื่อพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นน้ำได้ไหลลงจากพระหัตถ์กลายมาเป็น “พระธาตุจากน้ำไคลมือ”ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมีแสงสุขสว่างประกาย เบื้องต้นชาวหมู่บ้านได้นำดินมาทับเป็นกองเนินไว้ ต่อมาในสมัยพระนางจามเทวี ได้ทรงสั่งให้สร้างพระเจดีย์ห้าองค์เพื่อประดิษฐานพระธาตุจากน้ำไคลมือนี้ ด้วยเหตุที่ชาวบ้านในพื้นที่โจษจันกันถึงเรื่องแสงสว่างแวววาวยามค่ำคืนลอยไปลอยมา ทำให้พระนางจามเทวีทรงเสด็จมาประทับและทอดพระเนตรสิ่งมหัศจรรย์ด้วยพระองค์เอง และทรงทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างจากพระธาตุทั้ง 5 ดวง ซึ่งพระนางจามเทวีทรงทราบว่าเป็นพระธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ต่อมาได้มีการบูรณะปฎิสังขรณ์ประดับตกแต่งด้วยทองแบบสถาปัตยกรรมล้านนาทางภาคเหนือและได้มีพระอริยะสงฆ์หลายรูปมาเพื่อย่างบูรณะปฎิสังขรณ์พระธาตุห้าดวงจังหวัดลำพูน