รับจัดสัมมนา ละโว้ อยุธยา สุโขทัย

ละโว้ อยุธยา สุโขทัย We Seminar Thai บริษัทจัดสัมมนาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยศาสตร์เลขมงคลนำเที่ยวและให้ความรู้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในทุกด้าน ขอเสนอข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเมืองโบราณในมุมมองของการท่องเที่ยวโดย เมืองเก่าละโว้หรือลพบุรีมีสถานที่ท่องเที่ยวของขอมโบราณคือ พระปรางค์สามยอดซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมขอมโบราณเพื่อถวายแด่พระศิวะเจ้าองค์เทพสูงสุดของศาสนาฮินดูไศวะนิกาย และข้างพระปรางค์สามยอดมีเทวสถานของพระวิษณุเทพเจ้าผู้ปกป้องโลก โดยสถานที่แห่งนี้มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรมของอยุธยาตอนต้นในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 แห่งกรุงศรีอยุธยาพบในศาสนสถานของศาสนาพุทธในวัดพระราม วัดมหาธาตุอยุธยาและวัดราชบูรณะ แต่ต่างตรงที่ปรางค์ของละโว้สร้างสรรค์เพื่อถวายพระศิวะ ปรางค์ของวัดมหาธาตุ วัดพระรามและวัดราชบูรณะสร้างเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเป็นสถานที่ของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาและชั้นดาวดึงส์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ในส่วนของสุโขทัยนั้นมีวัดศรีสวายโบราณสถานที่ถวายแด่พุทธศาสนาแบบมหายานและเทวสถานของฮินดูโดยมีการใช้แตกต่างไปตามยุคสมัยการนับถือ สิ่งเหล่านี้แสดงว่าสถาปัตยกรรมสามารถคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างในการใช้ประโยชน์อันแสดงถึงความเชื่อ ศรัทธา และการปฏิบัติของผู้คนในยุคนั้น โดยเราผู้มีโอกาสในการท่องเที่ยวและศึกษาเล่าเรียนพีงนำมาประยุติใช้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆสืบต่อไป

รับจัดสัมมนา ละโว้ อยุธยา สุโขทัย
รับจัดสัมมนา ละโว้ อยุธยา สุโขทัย