ประวัติการสร้างพระพุทธรูป

ประวัติการสร้างพระพุทธรูป
ประวัติการสร้างพระพุทธรูป

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวต่างชาติและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวชาวไทย รับจัดสัมมนาในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในต่างจังหวัด ขอเสนอข้อมูลประกอบการรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวเกี่ยวกับ พระพุทธรูป ของแต่ละสมัย โดยในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเสด็จโปรดสัตว์โลกทั้งหลายและได้มีสาวก อุบาสก อุบาสิกา ภิกษุ และ ภิกษุณี ในพระพุทธศาสนาจำนวนมาก ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ผู้คนสมัยนั้นนิยมสร้างสัญลักษณ์ทางศาสนาเพื่อเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์ แต่ไม่นิยมสร้างรูปหล่อแทนพระพุทธเจ้าเพราะผู้คนในสมัยนั้นเชื่อว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตัวตนอีกต่อไปแล้ว จึงไม่ต้องการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมา ต่อมาในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอมหาราชทรงยกทัพจากยุโรปสู่ประเทศอินเดียและได้มีสงครามขึ้นทหารชาวยุโรปที่เหลืออยู่เพื่อปกครองอินเดียทางภาคเหนือได้หันมานับถือพระพุทธศาสนา รับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อในปาบ บุญ คุณ โทษ การกระทำของตนว่าทำอย่างไรได้ผลเช่นนั้น ทำกรรมดีได้ดี ทำกรรมชั่วได้ชัว และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทำให้กษัตริย์จากยุโรปมีความคิดที่จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเพื่อทำการกราบไหว้สักการะด้วย ด้วยวัตถุต่างๆ จึ้งสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสักการะ ซึ่งพระพุทธรูปสมัยนั้นจะมีพุทธลักษณะคล้ายหรือใกล้เคียงกับรูปลักษณะของชาวต่างประเทศหรือชาวยุโรปนั่นเอง