รับจัดสัมมนาวัดมหาธาตุอยุธยา

รับจัดสัมมนาวัดมหาธาตุอยุธยา
รับจัดสัมมนาวัดมหาธาตุอยุธยา

เรา Weseminathai  บริษัทรับจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รับจัดสัมมนาทั้งในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาต่างจังหวัดเช่น ชลบุรี พัทยา หัวหิน เชียงใหม่ เชียงราย ขอเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการรับจัดสัมมนาเพื่อการท่องเที่ยววัดมหาธาตุ อยุธยา ซึ่งวัดมหาธาตุอยุธยาแห่งนี้ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ในปีพุทธศักราช 1917 และสร้างเสร็จในสมัยขุนหวงพะงั่ว  วัดมหาธาตุอยุธยาแห่งนี้เป็นวัดสำหรับพระสังฆราชแห่งกรุงศรีอยุธยาภายในวัดมหาธาตุแบ่งออกเป็นส่วนของพระปรางค์ในรูปแบบของขอมโบราณเพราะในสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลของขอมโบราณมีการจำลองรูปแบบของสวรรค์คือเขาพระสุเมรุในคติพุทธศาสนาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุจุฬามณีในสวรรค์ชั้นดาวดึงค์ ส่วนด้านล่างเป็นส่วนของสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกามีการจำลองรูปพญาครุฑ ยักษ์ คนธรรพ์ และ พญานาคตรงทางขึ้นราวบันไดสำหรับขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุ โดยระเบียงคตเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปางมารวิชัยโดยรอบ ส่วนวิหารด้านหน้าวัดประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ด้านในมีรูปแบบของหน้าต่างโบราณเป็นช่องยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันภายในวัดจะพบเห็นเศียรพระพุทธรูปอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นเศียรเดียวที่เหลือภายในวัดและเป็นหินทรายในสมัยอยุธยาตอนต้น ส่วนด้านหลังวัดเป็นอุโบสถประจำวัดสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทำพิธีทางศาสนาและสวดมนต์ทำวัตรเย็นและทำวัตรเช้า