รับจัดสัมมนาวัดไชยวัฒนาราม

รับจัดสัมมนาวัดไชยวัฒนาราม
รับจัดสัมมนาวัดไชยวัฒนาราม

เรา Weseminathai บริษัทรับจัดสัมมนาท่องเที่ยว รับจัดสัมมนาทั้งชาวไทยและรับจัดสัมมนาชาวต่างชาติ รับจัดสัมมนาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและรับจัดสัมมนาท่องเที่ยวต่างจังหวัดขอเสนอข้อมูลรับจัดสัมมนาจังหวัดอยุธยาอดีตเมืองหลวงของชาวไทย ซึ่งข้อมูลวันนี้ขอเสนอข้อมูลวัดไชยวัฒนาราม ซึ่งวัดไชยวัฒนารามเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแห่งราชวงศ์ปราสาททองในปีพุทธศักราช 2173 อันเป็นนิวาสสถานที่อยู่เดิมของพระมารดา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าปราสาททองทรงสร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่อแสดงถึงชัยชนะที่มีต่อชาวขอมโบราณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์หรือเพื่ออุทิศถายแด่พระราชมารดา โดยที่รูปแบบของตัววัดนั้นมีรูปแบบคล้ายกับปราสาทนครวัดของชาวขอมโบราณ อันกล่าวถึงศูนย์กลางของจักรวาลสวรรค์สถานที่สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั้นปรางค์ประธานจะมีส่วนสูงกว่าปรางค์แบบขอมโบราณ  ซึ่งเป็นตัวแทนสำหรับศูนย์กลางของจักรวาลหรือเขาพระสุเมร ซึ่งมีภูเขารายรอบอยู่ปรางค์ประธาน โดยภายในวัดจะมีระเบียงคตสีเหลี่ยมและพระพุทธรูปปางทรงเครื่องแบบกษัตริย์อยู่โดยรอบ ส่วนรายละเอียดรอบปรางค์ที่ประดับรอบปรางค์ประธานจะตกแต่งด้วยปูนปั้นบรรยายพุทธประวัติ เช่น เมื่อครั้งพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน เสด็จจากดาวดึงค์สวรรค์เป็นต้น ส่วนด้านหน้าวัดจะเป็นโบสถ์หรือพระอุโบสถสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและทำพิธีกรรมทางศาสนา สวดมนต์ ไหว้พระ ซึ่งพระอุโบสถประจำวัดอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเจดีย์ใหญ่ทั้งสองด้านหน้าพระอุโบสถประจำวัดเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระเจ้าปราสาททองสร้างเพื่อเป็นสถานที่สำหรับระลึกถึงพระคุณของพระบิดาและพระมารดา ซึ่งภายในวัดยังมีเจดีย์ทรงลังการะฆังคว่ำอยู่ด้านข้าง เชื่อว่าเป็นสถานที่สำหรับบรรจุอัฐิของเจ้าฟ้ากุ้ง พระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเพราะถูกจับได้ว่าลักลอบเป็นชู้กับพระสนมของเสด็จพ่อ