รับจัดสัมมนาเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก

รับจัดสัมมนาเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก
รับจัดสัมมนาเที่ยวเชียงใหม่ราคาถูก

รับจัดสัมมนาเที่ยวเชียงใหม่ แม่ริมเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง ซึ่งอำเภอแม่ริม เชียงใหม่อยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ประมาณ 30 นาที ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจดังนี้
วัดพระบาทสี่รอย เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์ เพื่อทำการโปรดแก่ศิลาเปรต หรือ หินเปรต เนื่องจากทำกรรมหนักในสมัยบวชเป็นพระภิกษุ โดยนำเครื่องไทยธรรมที่อุบาสก อุบาสิกา นำมาถวายเป็นของตัวเอง ทำให้กรรมที่ทำไว้ส่งผลให้ตกนรกนานมากเมื่อพ้นจากนรกเหลือเศษกรรมทำให้เกิดมาเป็น”ศิลาเปรต” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันธพุทธเจ้าทรงเมตตาเสด็จมาโปรดศิลาเปรตและได้ประทับรอยพระบาทไว้ ครั้งเมื่อหมดสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันธพุทธเจ้า ต่อเนื่องถึงสมัยพระพุทธเจ้าโกนาคมนพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงเสด็จมาโปรดด้วยการประทับรอยพระบาท เมื่อถึงสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปพระองค์ทรงประทับพระบาทไว้ที่ศิลาเปรต เช่นพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์และพระพุทธเจ้าโคตมก็ทรงประทับรอยพระบาทไว้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ ซึ่งในส่วนของรอยพระบาทนั่นถือได้ว่าเป็นเขตแดนสวรรค์สถานที่สำหรับพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระนิพพานแล้ว โดยเขตแดนรอบๆ มีเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาเขตแดนรอบๆพระบาทสี่รอย โดยทางขึ้นด้านลานจอดรถจะมีรูปปั้นของเทวดาทั้งหลายอยู่โดยรอบ